Barn vi bör vara extra rädda om

Vissa barn är extra känsliga och riskerar att bli allvarligt sjuka av en RS-virusinfektion, och ska därför skyddas i möjligaste mån.

rs-virus skydda spädbarn

Spädbarn under sex månader

Små spädbarn som får en RS-virusinfektion riskerar att bli sjukare än äldre barn. Symtomen kan bli så besvärliga att barnet behöver vårdas på sjukhus där det till exempel kan få hjälp med andningen. Dessutom kan infektionen bli mer segdragen så att det tar längre tid för barnet att bli friskt. Tänk därför på att skydda ditt spädbarn från smitta så långt som möjligt.

rs-virus

För tidigt födda barn

Hos ett nyfött barn har immunsystemet inte hunnit utvecklas fullt ut, och det är därför känsligare för infektioner. Ett visst skydd får barnet dock genom antikroppar från mamman som passerar via moderkakan sent under graviditeten. Om barnet däremot föds för tidigt är det inte säkert att det hunnit få detta skydd. Därför är för tidigt födda barn mer infektionskänsliga än fullgångna barn och behöver skyddas från smitta genom förebyggande åtgärder.

Läs mer
rs-virus barn med försämrade lungor

Barn med försämrad lungfunktion

Barn som föds för tidigt kan drabbas av en komplikation som kallas bronkopulmonell dysplasi eller BPD. Det innebär att de får en nedsatt lungfunktion och kan ha behov av extra syrgas under en period för att kunna syresätta sig tillräckligt. Symtom med snabb andning och ibland även astmaliknande besvär kan kvarstå under flera år. Barn med BPD ska skyddas mot smitta så långt det är möjligt.

Läs mer
rs-virus barn med hjärtproblem

Barn med hjärtfel

Barn som föds med medfött hjärtfel tillhör riskgrupperna för RS-virusinfektion. Dessa barn behöver skyddas extra väl så att de inte blir sjuka. Att barnet har hjärtfel kan upptäckas ibland redan vid ultraljudsundersökning under graviditeten eller i samband med undersökningen av det nyfödda barnet på BB eller vid BVC-kontroller.

Läs mer
rs-virus och downs syndrom

Barn med Downs syndrom

Barn med Downs syndrom har en ökad risk för allvarlig påverkan av allmäntillståndet i samband med RS-virusinfektioner. Studier har visat att sjukhusvård behövs i betydligt högre grad jämfört med syskon utan detta syndrom, även efter ett års ålder. Dessa barn behöver skyddas från smitta i möjligaste mån under sitt första levnadsår, och ibland längre. Detsamma kan gälla andra barn med komplicerade kromosomala avvikelser.

rs-virus och neuromuskulär sjukdom

Barn med neuromuskulär sjukdom

Barn med neuromuskulära sjukdomar har en ökad känslighet att drabbas av ett allvarligt och långdraget sjukdomsförlopp om de insjuknar i en RS‑virusinfektion. De behöver skyddas från smitta under första levnadsåret, och ibland längre.